Hur strategi och policy visar vägen för sponsring

I en sponsringsstrategi presenterar företag motiv, syfte och avsikter med sin sponsring på ett övergripande plan. Många sponsorer väljer att göra sina strategier publika, men i ett mindre format. Dessa dokument kallas då ofta för en policy.

Policies finns ibland offentliggjorda på kommuners, organisationers och företags hemsidor. Innan du som rättighet kontaktar ett företag för ett möte angående sponsring är det en god idé att läsa in dig på bolagets strategi och policy.

Förberedelser är A och O när det kommer till sponsorförsäljning, vilket du kan läsa en hel del om i kapitel 11: Försäljningsarbetet, i boken Hållbar sponsring.

Kort om policyarbetet

En bra policy ska vara enkel att förstå av en extern part, det vill säga den som läser den ska behöva ha ungefär noll förhandsinformation om företaget. De flesta dokument landar i enklare riktlinjer som företaget ska förhålla sig till, samt kriterier som rättigheten måste leva upp till (för att få och bibehålla sin sponsring).

Det finns mycket att säga om hur en bra sponsringspolicy ska se ut, men grundkriterier skulle jag säga är följande:

  • Vad företaget definierar som sponsring
  • Vilken för typ av sponsring företaget inriktar sig på
  • Varför företaget sponsrar
  • Vem på företaget som tar beslut om sponsring
  • Hur företaget utvärderar sin sponsring
  • Vad företaget INTE sponsrar

Personligen gillar jag också om det är väldigt tydligt i slutet av policyn eller på hemsidans undersida HUR en rättighet ska gå tillväga för att ”söka” sponsring. Till exempel om det finns en kontaktperson, en viss e-postadress eller ett formulär att fylla i.

Vill du eller ditt företag ha hjälp att ta fram en strategi och policy för er sponsring? Hör av dig via kontaktsidan.

Exempel på sponsringspolicy

Nedan följer ett första utdrag på hur en sponsringspolicy kan se ut för olika företag. Av erfarenhet är det allra mest lärorikt att läsa in sig på de lokala och regionala aktörerna. De brukar vara de mest tydliga och praktiskt användbara dokumenten.

Och som du kommer märka om du klickar dig vidare har företagen valt lite olika upplägg – några är bra, andra mindre bra (även om det så klart är bra att de har en policy för sin sponsring).

Bilbolaget i Sundsvall

”Bilbolaget är lokalt en stor arbetsgivare på de flesta orter där vi verkar och vi ser oss därmed också ha ett stort ansvar att aktivt ta del av och stötta samhället. Detta ansvar tar vi på största allvar genom sponsorsamarbeten som går hand i hand med vår värdegrund och som ger samhällets individer och företag ett mervärde.

Bilbolaget vill skapa goda relationer till kunder och omvärlden. Genom sponsring stärker vi vårt varumärke och vi skapar stolthet hos anställda, och det bidrar till att öka företagets image och profil.”

Egirs Bygg

”Såväl idrottsvärlden som företagsvärlden engagerar många människor. Ibland möts dessa världar och kan dra nytta av varandra. Detta ömsesidiga behov kan nyttjas till att åstadkomma lyckade samarbeten i sponsringsprojekt. Sponsring är därmed att likna vid en affärsöverenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och prestationer. Gåvor och välgörenhet är inte förenligt med Egirs-koncernens sponsringsverksamhet.”

JSC

”JSC IT-partner ambition är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. För oss på JSC handlar det om att skapa förutsättningar för varje medarbetare ska kunna prestera sitt allra bästa både i arbetslivet och privat. Det hänger ihop. JSC vill därför engagera sig och bidra till utvecklingen av föreningslivet där våra medarbetare, kunder och samarbetspartners bor och verkar.”

Lantmännen Cerealia

”Vi på Lantmännen vill genom våra sponsringsåtaganden bidra med kunskap kring vårt ansvarstagande från jord till bord. Vi är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk och vi har både ett ansvar och en unik möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Våra samarbeten är av varierande art, alltid med ett brett engagemang inom det område där vi själva verkar och kan bidra. Samarbetena är noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet, samt nya affärer med dem vi möter på vägen.”

Norrtälje Energi

”På Norrtälje Energi har vi ett tydligt uppdrag och det är att vara till nytta och glädje för alla invånare i Norrtälje kommun. Det är vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt för oss att stärka kommuninnevånarnas positiva associationer med Norrtälje Energi. Merparten av vårt sponsringssamarbete ska stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för Norrtälje kommuns barn och ungdomar.”

Salabostäder

”För oss är det viktigt att vara mer än ett bostadsföretag. Vår fasta övertygelse är att bostadsområden som kan erbjuda aktiviteter upplevs som mer levande och trygga. Därför kompletterar vi vår roll som fastighetsägare genom att stödja föreningar och verksamheter, som kan bidra till ökat liv och rörelse i våra bostadsområden. För såväl våra hyresgäster som andra. Genom att skapa större trivsel i våra boenden är vi samtidigt delaktiga i arbetet med att stärka Sala som varumärke.”

Studsvik

”Sponsring handlar om ett kommersiellt samarbete mellan två parter som gagnar båda. För Studsvik är syftet att stärka Studsviks varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter. Genom sponsring som vänder sig till studenter, vill vi göra Studsvik intressant som en framtida arbetsgivare.”

Tommy Byggare

”Sponsring är en del av Tommy Byggares lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, vad bolaget vill förknippas med och ska öka kännedom om oss. Sponsring ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde dvs Västsverige och den ska ge en motprestation.”

I ett senare inlägg ska vi ta en titt på en grupp av organisationer som brukar vara bland de absolut bästa på policyarbetet. Jag talar förstås om kommuner.

Det här inlägget är en del av Hållbar sponsrings julkalender. Du hittar alla inlägg här.

[button url=”https://www.hallbarsponsring.se/bestall/” target=”_blank|_self” style=”xsmall|small|normal”]Beställ boken här[/button]