Läsguide

Boken Hållbar sponsring nominerades till Årets Marknadsföringsbok 2019.

I början av Hållbar sponsring finns en läsguide, vilken är vad du finner på den här sidan.

Läsguiden hjälper dig som läsare att få en överblick över bokens innehåll och uppbyggnad. Vi tror att det är bra att redan tidigt i boken få veta vad som kommer mot slutet, för att få rätt förväntningar på de olika delarna.

Boken utgår från rättighetens perspektiv, men även sponsorer har visat sig hitta inspiration och nya idéer.

Läsguide

Hållbar sponsring är indelad i fyra olika områden, som alla på sitt sätt kompletterar varandra.

1. Intro

Bokens första område inleds med kapitel 1: Introduktion, där vi går igenom viktiga begrepp och du får veta mer om sponsring som företeelse.

Därefter, i kapitel 2: Branschens aktörer, får du veta hur sponsringsbranschen ser ut och vilka aktörer som är de mest centrala.

Kapitel 3: Sponsringens historia tar upp personer och händelser som haft stor påverkan på sponsringens utveckling och framväxt.

2. Teori

Det andra området tar upp sponsring ur ett teoretiskt perspektiv.

Kapitel 4: Varumärket är ett av de mest centrala kapitlen i boken. Här går vi bland annat igenom hur du bygger ett starkt idrottsvarumärke.

kapitel 5: Målgruppen beskriver vi hur du som rättighet blir nyckeln som låser upp dörren mellan sponsor och målgrupp.

I det tredje och sista teorikapitlet, kapitel 6: Motiven, sätter vi fingret på sponsorernas olika syften och mål med sponsring.

3. Handboken

Det tredje området är som en handbok med åtta olika delar.

kapitel 7: Förarbetet, går vi igenom de förväntningar och förutsättningar som påverkar en rättighets sponsorarbete.

Därefter kommer kapitel 8: Skapa erbjudandetkapitel 9: Forma erbjudandet och kapitel 10: Prissätt erbjudandet.

Kapitel 11: Försäljningsarbetet beskriver hur du tar erbjudandet till marknaden och gör det “köpbart”. I kapitel 12: Avtal och juridik går vi därefter igenom viktiga lagar och regler för sponsring.

Hur sponsorn och rättigheten sedan aktiverar sponsorskapet tar vi upp i kapitel 13: Aktivering.

Handboken avslutas med kapitel 14: Utvärdering, där effekterna av sponsorskapet fångas upp.

4. Nutid och framtid

Bokens fjärde och sista område innehåller vad vi tycker är dagens och framtidens sponsring.

Kapitel 15: Samhällsnytta handlar om hur idrottens samhällsengagemang skapar både positiva associationer och mätbar nytta för samhället.

Vi avslutar sedan boken med kapitel 16: Reflektioner, där vi som författare tar upp det vi tycker har varit och är mest intressant under skrivandets gång – och för sponsring som ämne.